A A- A A+

Polska Organizacja Społeczna w Ipswich

 

Kim jesteśmy ?

 

IPSO to organizacja pozarządowa non-profit która została załorzona w pierwszej połowie 2017 roku.

 

Czym się zajmujemy ?

 

Jesteśmy grupą ludzi którzy wolontarialnie prowadzą działania aktywizujące polską społeczność w Ipswich. 

Prowadzimy weekendową szkołę dla dzieci oraz mnóstwo inny zajęć sportowych oraz artystycznych.

 

STATUS

IPSWICH POLISH SOCIAL ORGANISATION - IPSO

 

 

ROZDZIAŁ I - CZŁONKOWIE ORGANIZACJI.

1. Zwyczajni (liderzy)

2. Zwyczajni

3. Wspierajacy

4. Honorowi

 1. Członkiem Zwyczajnym Organizacji może być obywatel Polski jak rownież cudzoziemiec, bez wzgledu na miejsce zamieszkania.

 2. Członków Zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą wiekszością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji.

 3. Członkowie Zwyczajni mają prawo:

 • Uczestniczyć w ‘Wolnych Zebraniach Członków’ z głosem stanowiącym.

 • Wybierać i być wybieranym do władz Organizacji.

 • Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Organizacji i rządać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz.

 • Brać czynny udział we wszystkich formach działalności.

 • Otrzymywać od władz Organizacji pomoc w realizowaniu statutowych zadań.

 • Korzystać z urządzeń Organizacji.

 • Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Organizacji.

 1. Członkowie Zwyczajni maja obowiazek:

 • Opłacać regularnie składki.

 • Troszczyć się o dobro i rozwój Organizacji.

 • Uczestniczyć w działalności Organizacji.

 • Przestrzegać statutu i uchwał władz Organizacji.

 1. Członkostwo w Organizacji ustaje w skutek:

 • Śmierci Członka.

 • Wystąpienie z Organizacji zgłoszonego na piśmie.

 • Wykluczenie na piśmie.

Wykluczenie z Organizacji może nastąpić w przypadku naruszenia przez Członka postanowień statutu, nie przestrzeganie uchwał władz Organizacji lub nie płacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż pół roku. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd.

 1. Członkiem Wspierającym może być każda osoba prawna zainteresowana działalnością Organizacji, która udziela pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Organizacji.

 • Członka Wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

 • Członkowie Wspierający uprawnieni są do korzystania z praw Członka Zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 • Członkowie Wspierający udzielają pomocy Organizacji w realizacji jej zadań statutowych, przestrzegają postanowień statutu i uchwał władz organizacji.

 • Członkowie Wspierąjacy mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 1. Godność Członka Honorowego, osobom szczególnie zasłużonym nadaje Wolne Zgromadzenie.

 • Członek Honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień Członka Zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego wyborczego prawa, przysługuje mu tylko głos doradczy.

 • Członek Honorowy udziela pomocy Organizacji w realizacji jej zadań statutowych.

 • Członkowie Honorowi mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ II – WŁADZE ORGANIZACJI

 1. Zarząd składa się z 4 Członków:

 • Przewodniczący

 • Zastępca

 • Sekretarz

 • Skarbnik

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 • Kierowanie bierzącą działalnościa.

 • Reprezentowanie Organizacji na zewnątrz.

 • Wykonywanie uchwał Wolnego Zebrania Członków.

 • Przyjmowanie i wykreślanie z listy Członków.

 • Zarządzanie majątkiem.

 • Ustalanie budżetu.

 • Podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień statutu.

 1. Posidzenie Zarządu odbywa się w miare potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykle wiekszością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego Członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczacego.

 3. Do składania w imieniu Organizacji oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są Prezes z jednym z Członków Zarządu.

 4. W uchwale o rozwiązaniu Organizacji, wyznacza się Likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenia majatku.


 

Statut powyższy został przyjęty na zebraniu założycielskim w dniu 13.04.2017

1. Dorota Dziesińska

2. Joanna Lorens

3. Sandra Dziesińska